Thomas

23 juli 2011

Noflik. Kult. Mei BOYS NAMED SUE!

In orizjineel neisimmer festival fanôf de betide sneontejûn. 17 septimber fan 19:00 ôf oant midsnacht wurdt der in bûtengewoan programma delsetten foar alle ynwenners fan... Lês fierder.
14 juli 2011

Haadstipers krije eigen loftdoaze

It komité is wiis mei de Stipers fan’t Greidhoek’ festival. Neist de Boppers ha we de Stipers nedich om de goed ûnderboude plannen ut fiere... Lês fierder.
14 juli 2011

Wa stiet yn de Bob-100?

Wurd freon fan’t Greidhoek’ festival en skriuw dy yn as Bopper! Hjirmei makkest fan alles mogelik. Nammentlik, in prachtjûntsje foar hûnderten minsken wêrst sels ek... Lês fierder.
Buy now