Willem

1 september 2019

Dûnsfoarstelling RAUW

It Greidhoek’ Festival fynt dit jier noch ien kear plak op it swimbadterrein. Sneon 7 septimber 2019 is de lêste kear… It tema is dan... Lês fierder.
15 juli 2019

Programma GF 2019

Sneon 7 septimber dus foar de lêste kear it Greidhoek’ Festival mei noflike muzyk, útwrykse keunst en lekker iten en drinken! Op dizze lêste edysje... Lês fierder.
31 maart 2019

Jumbo-Kooistra Bob ‘e nij OpperOpperBopper!

Dit jier is Jumbo-Kooistra Wommels Bob ‘e nij de haadstiper fan it Greidhoek’ Festival! Dit betsjut dat de Jumbo(B)-Kooistra foar it 6e jier alwer OpperOpperBopper... Lês fierder.
11 maart 2019

Bobjûn Bob freed 31 maaie mei The Beatles Sessions!

Bob ’s jierlijkse Bobjûn foar frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers fan it Greidhoek’ Festival sil dit jier plakfine op freed 31 maaie.  Op dizze jûn... Lês fierder.
31 december 2018

Bob nei 7 septimber 2019!

Ut namme fan it Greidhoek’ Festival-komité winsket Bob jim allegear it alderbêste foar 2019!  Bob seit; “Bob nei sneon 7 septimber 2019!”
24 september 2018

GF 2018 tige slagge!!

Wat hawwe sneon in machtich Greidhoek’ Festival hân! Bob hat fan jim genoaten! Fan alle 2000 lju dy ’t der wienen!  De âlderein út Nij... Lês fierder.
16 september 2018

Blokkeskema GF 2018

Hjir kinne jim alfêst it blokkeskema fine. Spitich genôch kin Fuz net komme. Hjirtroch komt der wat mear romte foar de dûnsers en begjint The... Lês fierder.
12 september 2018

Greidhoek´ Festival promo 2018

Hawwe jim ek sa ’n nocht yn it kommende Greidhoek’ Festival op sneon 22 septimber? #Bobek Hielendal nei it sjen fan dizze prachtige promo makke... Lês fierder.
9 juli 2018

De nije Greidhoek’ festivalposter!

Hjir is hy dan! De nije Greidhoek’ Festival-poster! Stiet Bob der net kreas Bob? Mei tank oan ús freonen fan De Staat van Creatie! De... Lês fierder.
Buy now