Wurd ek Bopper!!

Om elts jier wer sterk útein te setten wie der kapitaal nedich  en dêr hienen wy belutsen minsken foar nedich. Oftewol échte Boppers!
Foar mar € 50,- krygdest 2 frijkaarten, in útnoeging foar de Bobjûn (de parsekonferinsje mei in stikje muzyk fan in alderaardichst bandsje en in hapke en in snapke Bob kosten fan Bob) Bob meastentiids yn maaie, in plakje yn de Bob-100 en fansels ivige rom en respekt!

 

Bob: “Mear jild jaan as € 50,-  wie ek gjin probleem.”

De Boppers fan edysje 2019:

1. Bob
2. Afke & Henk
3. Afke & Thom
4. Alberdina & Piet
5. Aligonda & Klaas
6. Amarins & Cor
7. Anita & Teake
8. Anke & Pier
9. Anna-Marie & Popko
10. Anne Marie & Paul
11. Anne Marije & Klaas
12. Anneke & Rudolf
13. Anneke & Rutger
14. Anneke & Theun
15. Annelies & Pieter
16. Annelys & Rudy
17. Antsje & Carlis
18. Antsje & René
19. Antsje & Sipke
20. Arnold Strikwerda
21. Astrid & Rudy
22. Atty & Freddie
23. Baukje & Sjoerd
24. Berber & Folkert
25. Carin & Frans
26. Carla & Tseard
27. Caroline & Jurgen
28. Cindy & Erik
29. Corrie & Rintje
30. Daan Boersma
31. Dukke & Tjerk
32. Elbrich & Jacco
33. Emma & Harrie
34. Esther & Tsjipke
35. Evelien & Joop
36. Evelyn & Robert
37. Feikje & Cor
38. Fenna & Ab
39. Foppe Bogaard
40. Franke Wiersma
41. Frederike & Germ
42. Geeske & Bram
43. Gido Bamboe
44. Grietje & Hink
45. Grytsje & Jelle
46. Hans & Janna
47. Henk & Simone
48. Hennie & Pieter-Jan
49. Ilse & Anne-Jan
50. Immie & Enno
51. Ineke & Peter
52. Ingrid & Douwe
53. Irene & Tony
54. Janneke & Rutger
55. Jehannes Hibma
56. Jellie & Aant
57. Jolanda & Herre
58. Karin & Jasper
59. Klaske & Meinte
60. Liesbeth van der Ende
61. Lize & Folkert
62. Lolke Hofstra
63. Maaike & Harry
64. Marga & Jan
65. Margje & Tiede
66. Margriet & Henk
67. Margriet & Minne
68. Marieke & Lukas
69. Marike & Joop
70. Marjan & Marco
71. Merel & Meint
72. Mirja & Paul
73. Monique & Jan
74. Monique & Jan
75. Monique & Sjoerd
76. Namkje & Wybren
77. Nynke & Marcel
78. Nynke & Remco
79. Nynke & Ronny
80. Otie & Henk
81. Paul & Annemiek
82. Pep & Eddy
83. Peter Wijnia
84. Petra & Trienus
85. Petra Hoekstra
86. Pieteke & Jan
87. Rens & Cornelis
88. Rixt & Johan
89. Sascha & Jaap
90. Sijbout Colenbrander
91. Silvia & Jan-Rinse
92. Sjoerd van Beem
93. Sytske & Gerlof
94. Tecla & Durk
95. Thea & Johan
96. Theresia & Gerben
97. Tine & Jaap
98. Tineke & Hinne
99. Tineke & Pieter
100. Tjalke Gaastra
101. Tsjitske & Sybe
102. Yvonne & Jan-Jetze
103. Yvonne & Marcel
104. Susan & Sipke
105. Anke Nijdam
106. Geertje & Wiebe
107. Aukje & Bauke
108. Geartsje & Jelte
109. Hiskje & Bokke
110. Hetty & Jan Tiede
111.Do?

De Boppers fan edysje 2018:

1. Bob
2. Anneke & Rudolf
3. Hennie & Pieter-Jan
4. Maaike & Harry
5. Marieke & Lukas
6. Monique & Jan
7. Nynke & Remco
8. Pep & Eddy
9. Nicolet & Simon
10. Piety Bouma
11. Antsje & René
12. Silvia & Jan-Rinse
13. Anneke en Theun
14. Yvonne & Marcel
15. Caroline & Jurgen
16. Paul de Bruin
17. Theresia & Gerben
18. Amarins & Aebe
19. Marjan & Marco
20. Thea & Johan
21. Carin & Frans
22. Tineke & Pieter
23. Dukke & Tjerk
24. Franke Wiersma
25. Mirja & Paul
26. Janneke & Rutger
27. Anneke & Rutger
28. Margriet & Henk
29. Tine & Jaap
30. Nynke & Marcel
31. Klaske & Meinte
32. Fenna & Ab
33. Geeske & Bram
34. Nynke & Ronny
35. Esther & Tsjipke
36. Daan Boersma
37. Jellie & Aant
38. Tecla & Durk
39. Amarins & Cor
40. Anna-Marie & Popko
41. Maureen & Hans
42. Petra Hoekstra
43. Henk Wetting
44. Ida Wetting
45. Alberdina & Piet
46. Janneke & Teade
47. Frederike & Germ
48. Afke & Thom
49. Anke & Pier
50. Feikje & Cor
51. Marga & Jan
52. Jolanda & Herre
53. Merel & Meint
54. Irene & Tony
55. Atty & Freddy
56. Immie & Enno
57. Liesbeth
58. Margriet & Minne
59. Afke & Henk
60. Ingrid & Douwe
61. Evelyn & Robert
62. Namkje & Wybren
63. Margje & Tiede
64. Sascha & Jaap
65. Baukje & Sjoerd
66. Tineke & Hinne
67. Grytsje & Jelle
68. Yvonne & Jan-Jetze
69. Rixt & Johan
70. Monique & Sjoerd
71. Petra & Trienus
72. Sjoerd
73. Gido
74. Corrie & Rintje
75. Arnold
76. Rens & Kornelis
77. Tjitske & Sybe
78. Grietje & Hink
79. Foekje & Hans
80. Ineke & Peter
81. Antsje & Sipke
82. Annelys & Rudy
83. Annelies & Pieter
84. Aligonda & Klaas
85. Pieteke & Jan
86. Ilse & Annejan
87. Anne Marije & Klaas
88. Anne-Marie & Paul
89. Otie & Henk
90. Antsje & Carlis
91. Anita & Teake
92. Cindy & Erik
93. Evelien & Joop
94. Lolke
95. Emma & Harrie
96. Sijbout
97. Lize & Folkert
98. Peter
99. Monique & Jan
100. Berber & Folkert
101. Marike & Joop
102. Hipkje & Jehannes
103. Carla & Tseard
104. Karin & Jasper
105. Sytske & Gerlof
106. Tjalke
107. Elbrich & Jacco
108. Foppe Bogaard
109. Astrid & Rudy

De Boppers fan edysje 2017:

1. Bob
2. Hennie & Pieter-Jan
3. Maaike & Harry
4. Monique & Jan (Vellinga)
5. Theresia & Germ
6. Atty & Freddy
7. Margriet & Minne
8. Hein Damstra
9. Antsje & Sipke
10. Gido Bamboe
11. Maureen & Hans
12. Anna-Marie & Popko
13. Afke & Tom
14. Emma & Harrie
15. Henk Wetting
16. Tineke & Hinne
17. Marieke & Lukas
18. Janneke & Rutger
19. Klaske & Meinte
20. Corrie & George
21. Esther & Tsjipke
22. Nynke & Marcel
23. Lolke Hofstra
24. Merel & Meint
25. Daan Boersma
26. Franke Wiersma
27. Margriet & Henk
28. Anke & Pier
29. Sjoerd Rispens
30. Berber & Folkert
31. Marjan & Marco
32. Tine & Jaap
33. Yvonne & Marcel
34. Tecla & Durk
35. Marieke van Roy
36. Namkje & Wybren
37. Tineke & Pieter
38. Immie & Enno
39. Pep & Eddy
40. Evelyn & Robert
41. Ineke & Holger
42. Jellie & Aant
43. Tjitske & Sybe
44. Grietje & Hink
45. Fenna & Ab
46. Carla & Tseard
47. Anneke & Rutger
48. Wytske & Rudy
49. Marij & Sjaak
50. Anita & Teake
51. Anne Marie & Paul
52. Frederike & Germ
53. Sytske & Gerlof
54. Geeske & Bram
55. Ilse & Annejan
56. Carin & Frans
57. Rixt & Johan
58. Anneke & Theun
59. Marike & Joop
60. Amarins & Cor
61. Sascha & Jaap
62. Nynke & Ronny
63. Nynke & Remco
64, Petra Hoekstra
65. Margje & Tiede
66. Aligonda & Klaas
67. Monique & Jan (Hibma)
68. Jolanda & Herre
69. Caroline & Jurgen
70. Cindy & Erik
71. Grytsje & Jelle
72. Petra & Trienus
73. Sjoerd van Beem
74. Mirja & Paul
75. Afke & Henk
76. Jansien & Jantinus
77. Ingrid & Douwe
78. Anneke & Rudolf
79. Annelys & Rudy
80. Irene & Tony
81. Ineke & Peter
82. Ida Wetting
83. Yvonne & Jan-Jetze
84. Otie & Henk
85. Amarins & Aebe
86. Paul de Bruin
87. Elbrich & Jacco
88. Alberdina & Piet
89. Feikje & Cor
90. Annelies & Pieter
91. Dukke & Tjerk
92. Tjalke Gaastra
93. Karin & Jasper
94. Janneke & Teade
95. Foekje & Hans
96. Monique & Sjoerd
97. Corrie & Rintje
98. Marga & Jan
99. Rens & Cornelis
100. Pieteke & Jan
101. Liesbeth van der Ende
102. Thea & Johan
103. Anne-Marije & Klaas
104. Antsje & Carlis
105. Evelien & Joop
106. Annie Akkerman

De Boppers fan edysje 2016:
1. Bob
2. Rens & Cornelis
3. Maaike & Harry
4. Monique & Jan
5. Pieteke & Jan
6. Monique & Sjoerd
7. Anna-Marie & Popko
8. Nynke & Marcel
9. Thea & Johan
10. Tineke & Hinne
11. Caroline & Jurgen
12. Pep en Eddy
13. Annelys & Rudy
14. Henk Wetting
15. Marjan & Marco
16. Lolke
17. Jellie & Aant
18. Tjitske & Sybe
19. Klaske & Meinte
20. Afke & Thom
21. Ytsje & Grietinus
22. Ilse & Anne-Jan
23. Carin & Frans
24. Marjan & Almar
25. Tecla & Durk
26. Margriet & Henk
27. Tine & Jaap
28. Alberdina & Piet
29. Anneke & Theun
30. Margje & Tiede
31. Anneke & Rutger
32. Esther & Tsjipke
33. Marieke & Lukas
34. Berber & Folkert
35. Marga & Jan
36. Tineke & Pieter
37. Fenna & Ab
38. Anke & Pier
39. Petra & Trienus
40. Anneke & Elisabeth
41. Frederike & Germ
42. Corrie
43. Jansien & Jantinus
44. Evelyn & Robert
45. Sjoerd Rispens
46. Hennie & Pieter-Jan
47. Gerda & Frouke
48. Antsje & Carlis
49. Irene & Tony
50. Cindy & Erik
51. Sytske & Gerlof
52. Maureen & Hans
53. Johan Postma
54. Petra Hoekstra
55. Emma & Harrie
56. Carla & Tseard
57. Rixt & Johan
58. Daan Boersma
59. Geertje & Tjitze
60. Marike & Joop
61. Jolanda & Herre
62. Anne Marie & Paul
63. Joska & Nico
64. Otie & Henk
65. Yvonne & Marcel
66. Grietje & Hink
67. Sascha & Jaap
68. Yvonne & Jan-Jetze
69. Grytsje & Jelle
70. Immie Jonkman & Enno Feenstra
71. Namkje & Wybren
72. Franke Wiersma
73. Antsje & Sipke
74. Anne Marije & Klaas
75. Nynke & Remco
76. Foekje & Hans
77. Janneke & Rutger
78. Merel & Meint
79. Feikje & Jan
80. Aligonda & Klaas
81. Annelies & Piet
82. Sjoerd van Beem

De Boppers fan edysje 2015:
1. Bob
2. Theun & Anneke Gaastra
3. Maaike & Harry
4. Caroline & Jurgen
5. Tjitske & Sybe
6. Pieteke & Jan
7. Hennie & Pieter-Jan
8. Rixt & Johan
9. Anke & Pier
10. Karlijn Witteveen
11. Monique & Sjoerd
12. Geertje & Tjitze
13. Afke & Thom
14. Margriet & Henk
15. Anna-Marie & Popko
16. Irene & Tony
17. Grietje & Hink
18. Jellie & Aant
19. Jolanda & Herre
20. Lolke Hofstra
21. Tineke & Hinne
22. Marjan & Marco
23. Alberdina & Piet
24. Tecla & Durk
25. Sytske & Gerlof
26. Dieuwke & Siepie
27. Aly & Ties
28. Anneke & Rudolf
29. Marieke &  Lukas
30. Thea &  Johan
31. Margje &  Tiede
32. Tine & Jaap
33. Ilse & Anne-Jan
34. Esther & Tsjipke
35. Foppe Bogaard
36. Berber & Folkert
37. Pep & Eddy
38. Marike & Joop
39. Tineke & Pieter
40. Hammie
41. Aligonda & Klaas
42. Gerda & Frouke
43. Namkje & Wybren
44. Emma & Harrie
45. Richt Andela
46. Jan Laferte
47. Els & Peter
48. Petra & Trienus
49. Carla & Tseard
50. Yvonne & Jan-Jetze
51. Yvonne & Marcel
52. Henk Wetting
53. Gerdike & Jan-Jelle
54. Daan Boersma
55. Jolanda & Aart
56. Annelies & Piet
57. Anke Nijdam
58. Franke Wiersma
59. Klaske & Meinte
60. Anne Marie & Paul
61. Petra Hoekstra
62. Evelyn & Robert
63. Anita & Teake
64. Carin & Frans
65. Cindy & Erik
66. Antsje & Carlis
67. Lize & Folkert
68. Sjoerd van Beem
69. Monique & Jan
70. Nynke & Remco
71. Jeltje & Jan

De Boppers fan 2014:
1. Bob
2. Franke Wiersma
3. Aly & Ties Hiemstra
4. Lolke Hofstra
5. Henk & Margriet
6. Hinne & Tineke
7. Jurgen & Caroline
8. Sipke & Antsje
9. Marco & Marjan
10. Thom & Afke
11. Meinte & Klaske
12. Anita & Teake
13. Popko & Anna-Marie
14. Hink & Grietje
15. Margje en Tiede
16. Jan & Monique
17. Dieuwke & Evert
18. Sybe & Tsjitske
19. Teade & Janneke
20. Herre & Jolanda
21. Aant & Jellie
22. Sjoerd van Beem
23. Pieter-Jan & Hennie
24. Marian & Michel
25. Harry & Maaike
26. Johan & Rixt
27. Jeroen & Marga
28. Tseard & Carla
29. Sjoerd & Monique
30. Henk & Anabeli
31. Pieter & Tineke
32. Klaas & Aligonda
33. Pier & Anke
34. Piet & Alberdina
35. Ronny & Nynke
36. Gerlof & Sytske
37. Petra Hoekstra
38. Pieteke & Jan
39. Robert & Evelyn
40. Hendrik & Anke-Marije
41. Marije Postmus
42. Frouke & Gerda
43. Sytze & Anneke
44. Ilse & Paulien
45. Jan-Jetze & Yvonne
46. Jan Laferte
47. Marieke & Lukas
48. Wiebe & Geertje
49. Harrie & Emma
50. Anneke & Rudolf
51. Siepie & Dieuwke
52. Richt & Willem
53. Joop & Marike
54. Jelle de Boer
55. Jaap & Tine
56. Aart & Jolanda
57. Jan-Jelle & Gerdike
58. Erik & Cindy
59. Rinse & Martzen
60. Kees & Johanna
61. Anne-Marije & Jelmer
62. Marcel & Nynke
63. Petra & Trienus
64. Tony & Irene
65. Pieta & O.B.
66. Jan & Feikje

De Boppers fan 2013:
1. Maeike en Klaas
2. Popko & Anna-Marie Wijnia
3. Harrie Strubbe & Emma van der Most
4. Pier & Anke Zijlstra
5. Sipke & Antsje Reitsma
6. Meinte & Klaske Wesselius
7. Aant & Jellie Hofstra
8. Aly & Ties Hiemstra
9. Ate Heldens
10. Marian & Michel
11. Lukas & Marieke
12. Marcel Boonstra & Nynke Hettinga
13. Sjaak & Marij
14. Henk Ebbinge & Margriet Andringa
15. Wybren & Namkje
16. Teade & Janneke
17. Johan & Rixt
18. Jaap & Tine
19. Sjoerd van Beem
20. Fam. Koper
21. Pieter-Jan Kronemeijer
22. Franke Wiersma
23. Jelle de Boer
24. Harry & Maaike
25. Andre & Gonda
26. Kees & Esther de Koning
27. Jurgen en Caroline
28. Erik & Cindy
29. Thom & Afke
30. Joop & Marike
31. Tseard & Carla
32. Woonaccent
33. Petra & Trienus
34. Grietje & Hink van Houten
35. Marjan & Marco
36. Jan-Jelle & Gerdike
37. Aart & Jolanda
38. Henk & Anabeli
39. Trochanke
40. Klaas & Aligonda
41. Saskia & Hedser-Jan
42. Tineke & Pieter
43. Janet & Leo

De Boppers fan 2012:

 1. Yeb & Petra de Witte
 2. Marcel Schots
 3. Wybren Jorritsma
 4. Henk Ebbinge & Margiet Andringa
 5. Jaap & Tine Pater
 6. Popko en Anna-Marie Wijnia
 7. Thom & Afke Vellinga
 8. Hein Damstra
 9. Jojanneke Braam
 10. Aant & Jellie Hofstra
 11. Tiede & Margje van der Velde
 12. Johan Hiemstra & Rixt Walda
 13. Harrie Strubbe & Emma van der Most
 14. Meinte & Klaske Wesselius
 15. Arjan Posthumus
 16. Hendrik Engbrenghof
 17. Pyt Nota
 18. Franke Wiersma
 19. Teade & Janneke
 20. Pier & Anke
 21. Sjoerd van Beem
 22. Antsje & Sipke
 23. Ellen van der Linden
 24. Arnold Strikwerda
 25. Paolo & Wendelien
 26. Jan Jelle & Gerdike
 27. Aart & Jolanda
 28. Cindy & Erik
 29. Jelle de Boer
 30. Andre & Gonda
 31. Lukas & Marieke
 32. Kees & Esther de Koning
 33. Marcel & Nynke
 34. Hink & Grietje van Houten
 35. Jurgen & Caroline
 36. Joop & Marike
 37. Pieter-Jan Kronemeijer
 38. Klaas & Aligonda
 39. Lolke Hofstra
 40. Tsjomme & Willy van der Meer
 41. Pieter & Tineke

De Boppers fan 2011:

 1. Sytze & Carla Jorritsma
 2. Sjaak & Marij
 3. Ebe & Lydia Veerman
 4. Jan Hibma
 5. Jan Rispens
 6. Sjoukje Koudenburg
 7. Akke & Rogier
 8. Paulo en Wendelien Wismans
 9. Namkje & Wybren
 10. Lolke Hofstra
 11. Tiede en Margje vd Velde
 12. Jaap en Tine
 13. Peter en Marjan van der Dam
 14.  Teade en Janneke
 15. Ate en Muriël
 16. Sjoerd Malda
 17. Hein en Bernadine Damstra
 18. Rudy en Annelies Rienstra
 19. Henk van Dalfsen
 20. Popko en Annamarie Wijnia
 21. Daan Boersma
 22. Gerrit & Margje Koudenburg
 23. Henk Ebbinge & Margriet Andringa
 24. Mirjam de Voogd en Bauke
 25. Johan & Rixt Walda
 26. Remco Bervoets
 27. Jelle de Boer
 28. Robert Schildkamp en Evelyn Verburgh
 29. Lukas Offinga en Marieke de Boer
 30. De Hiempies
 31. De Hiempie’s
 32. De Hiempie’s
 33. Sytze en Anneke Verbeek
 34. Arnold Strikwerda
 35. Ellen van de Linden
 36. Thomas Nijdam & Sietske
 37. Joop & Marike
 38. Saskia & Hedser-Jan
 39. Pier & Anke
 40. Harrie Strubbe & Emma van der Most
 41. Thom Vellenga & Afke Wierda
 42. Tjitze Bouma & Geertje Posthuma
 43. Hink & Grietje van Houten
 44. Erik Negerman & Cindy
 45. Maarten van der Wal
 46. Marcel Boonstra & Nynke Hettinga
 47. J.W. Meerdink
 48. Jan-Jelle & Gerdike
 49. Aart & Jolanda
 50. Harold & Marlies
 51. Martzen & Rinse Joustra
 52. Beitske Kooistra
 53. Jan Schaafsma & Elly Mulder
 54. André & Gonda
 55. Meinte & Klaske Wesselius
 56. Wieke Hiemstra
Buy now