OpperBoppers

Foar it Greidhoek’ Festival wie elts jier kapitaal nedich, en dêr hienen wy belutsen minsken foar nedich. Stypje koe op trije manieren: Bopper, OpperBopper as OpperOpperBopper. Koest freon wurde – Bopper – of koest as bedriuw ynfestearje – OpperBopper as OpperOpperBopper–, wêrmei de bedriuwsnamme troch ús aktyf promoaten waard.

Do koest dyn bedriuw oanmelde troch hjir te klikken, of kontakt op te nimmen mei Willem Wijnia: info@greidhoekfestival.nl

Foar bedriuwen wienen der dus twa stiperspakketten:

Haadstiper á € 500,-  (maksimaal 4 bedriuwen) (OpperOpperBopper)

 • In unike manier om it bedriuw yn de Greidhoeke te promoaten
 • Logo + link prominint op alle pagina’s fan dizze webside
 • Logo op posters, flyers, billboards
 • Nammefermelding yn parseberjochten
 • Ludike reklamemooglikheden ûnder it festival
 • Nammefermelding yn in tankadvertinsje
 • In útnoeging foar de Bobjûn
 • 10 frijkaarten

Stiper á € 125,- (OpperBopper)

 • In unike manier om it bedriuw yn de Greidhoeke te promoaten
 • Logo + link rûlearjend op alle sides fan ús webside
 • Logo + link op de webside ûnder de side ‘OpperBoppers’
 • Reklamemooglikheden op it grutte skerm op it festival
 • Nammefermelding yn in tankadvertinsje
 • In útnoeging foar de Bobjûn.
 • 4 frijkaarten

Bob: “Yn oerlis koe der fansels ek neitocht wurde oer oare stipersmooglikheden en reklame-úterings. Wy kamen altiten ta in moaie Boblossing!”

Buy now