Kontakt

Bob: Of nim kontakt Bob mei ien fan’t komité.

Komité

  • Kopman / fergunnings / stipers/PR – Lukas Offinga – 06 20 34 33 80 (Lukas@greidhoekfestival.frl)
  • Technyk / materiaal / kreative saus – Aart Laferte (Aart@greidhoekfestival.frl)
  • Webmaster / ynternet / jildsaken / PR /en sa – Willem Wijnia (Willem@greidhoekfestival.frl)
  • Artysten / draaiboek – Ate Feike de Boer (Ate@greidhoekfestival.frl)
  • Kontrakten / iterij / feiligens / en sa – Teade de Boer (Teade@greidhoekfestival.frl)
  • Horeka – Jan-Jelle Kuipers (JanJelle@greidhoekfestival.frl)
  • Technysk ûnderhâld webside – Jaring Rispens
  • Ûntwerper – Tarek Laarif
  • Advys – Jantinus Visser
  • Keunstkommisje: Wendelien Kloosterman, Rixt Walda, Grietje Deinum en Rozemarijn Strubbe (keunstkommisje@greidhoekfestival.frl)

Postadres: Teade de Boer, Geins 14, 8731 CN Wommels

Sûn ’t maaie 2013 binne wy in selstannige stifting; Stifting Greidhoek’ Festival’.

Bob seit: “Neist de keunstkommisje komme der fansels noch genôch oare froulju Bob it festival!”

Doelstellings

Minsken yn ‘e iepen loft genietsje litte fan muzyk út it licht alternative sjenre, in swymke kultuer ûnder it genot fan in hapke en in snapke en hjirmei orizjinele artysten én de Greidhoek’ posityf op de kaart sette. Wêr ’t wy foarsichtich begienen mei sa ’n 500 minsken, stribje wy nei in stadige groei yn de takomst en wa wit hoe fier as wy dan komme. Yn 2018 wienen dit der al sa ’n 2000 besikers.
Mei oare wurden: In orizjineel neisimmerfestival fanôf de betide sneontejûn foar alle ynwenners fan de Greidhoek’ en fier deromhinne.

Bob seit: “Liket it op Into the Great Wide Open, lyts Lowlands of de Swarte Cross? Nei safolle jier liket it Greidhoek’ festival noch wol it meast Bob himsels!”

Buy now