Ynformaasje

Lokaasje

It Greidhoek’ festival fûn 9 kear plak op it smûke Wommelser swimbadterrein De lêste kear op sneon 7 septimber 2019!

De tagong nei it Greidhoek’ festival wie oan de kant fan de jachthaven (fan de Terp-kant ôf te berikken). Hjir waarden je eltse kear wer op in eigensinnige manier mei iepen earmen ûntfongen wurde.

Parkeare koe by Hankel’s parkearterrein oan de Koarte Baan en by de Jumbo oan de Terp. Buorden makken dúdlik hoe’t je op it festivalterrein komme koenen. In plakje foar de auto fine earne oars yn Wommels koe ek op bygelyks de parkearplakken fan de skoallen oan de Walperterwei.

Bob seit: “It parkearen is yn de hiele Greidhoek’ noch altiten fergees.”

Tiid

It festival begie om 16.00 oere en duorre oan ’t stipt 1.30 oere.

Bob seit: “Moai Bob tiid wer thús dus.”

Tagongspriis

€ 15,- foar folwoeksenen (foarferkeap €12,-)
€ 5,- foar lju fan 13 oan ’t en mei 17 jier lykas 65+’ers.
Bern oant en mei 12 jier binne fergees en fansels elkenien dy ’t Bob hjit.

Bob seit: “Foar €50,- wiest al Bopper en krigest 2 frijkaarten. Hjirfoar krigest neist leafde fan my in plak yn de Bob-100! Ek ast as bedriuw reklame meitsje woest by ús, koest frijkaarten krije.”

Stifting Greidhoek’ Festival

Sûnt maaie 2013 is de organisaasje fan it Greidhoek’ Festival oergien yn in stifting.
Oan de doelstellings feroaret fierder neat.

Nûmer Keamer fan Keaphannel: 58270906
Bankrekkennûmer: NL85RABO 0144959496

Bob seit: “Bob wurdt dochs gjin nûmer?”

Buy now