Uncategorized

1 september 2019

Dûnsfoarstelling RAUW

It Greidhoek’ Festival fynt dit jier noch ien kear plak op it swimbadterrein. Sneon 7 septimber 2019 is de lêste kear… It tema is dan... Lês fierder.
21 augustus 2019

Festivalkrante 2019

  Us festivalkrante mei alles oer de kommende edysje sit dizze wike by de Op ‘e Skille. Foar wa’t dy net krijt is der hjir... Lês fierder.
15 juli 2019

Programma GF 2019

Sneon 7 septimber dus foar de lêste kear it Greidhoek’ Festival mei noflike muzyk, útwrykse keunst en lekker iten en drinken! Op dizze lêste edysje... Lês fierder.
2 juni 2019

Bobjûn 2019 op de foto.

Mei prachtich waar wie de Bobjûn fan 2019 yn it Sminiahof wer fantastysk. In soad Boppers, Opperboppers en Frijwilligers, pracht muzyk fan The Beatles Sessions... Lês fierder.
31 maart 2019

Jumbo-Kooistra Bob ‘e nij OpperOpperBopper!

Dit jier is Jumbo-Kooistra Wommels Bob ‘e nij de haadstiper fan it Greidhoek’ Festival! Dit betsjut dat de Jumbo(B)-Kooistra foar it 6e jier alwer OpperOpperBopper... Lês fierder.
11 maart 2019

Bobjûn Bob freed 31 maaie mei The Beatles Sessions!

Bob ’s jierlijkse Bobjûn foar frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers fan it Greidhoek’ Festival sil dit jier plakfine op freed 31 maaie.  Op dizze jûn... Lês fierder.
31 december 2018

Bob nei 7 septimber 2019!

Ut namme fan it Greidhoek’ Festival-komité winsket Bob jim allegear it alderbêste foar 2019!  Bob seit; “Bob nei sneon 7 septimber 2019!”
24 september 2018

GF 2018 tige slagge!!

Wat hawwe sneon in machtich Greidhoek’ Festival hân! Bob hat fan jim genoaten! Fan alle 2000 lju dy ’t der wienen!  De âlderein út Nij... Lês fierder.
16 september 2018

Blokkeskema GF 2018

Hjir kinne jim alfêst it blokkeskema fine. Spitich genôch kin Fuz net komme. Hjirtroch komt der wat mear romte foar de dûnsers en begjint The... Lês fierder.
Buy now